ДДС казуси от практиката на Вашите колеги

Събрани в 1 наръчник 2021

 
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,

Няма тема в нашата работа, на която да са посветени повече разрешени заплетени казуси, от темата ДДС.
 
В редакцията ни те валят и то не само при приближаването на дата 14-ти.
 
Естествено е: нормативната уредба е специфична, а промените в нея - чести и често не дотам ясни.
 
За това свидетелстват ежегодните ни издания с готови решения и експертни съвети, посветени на ЗДДС!
 
Точно едно такова издание Ви представяме и сега:
 
ДДС наръчник 2021
 
В него Ви очакват разрешени ситуациите, в които попаднаха Ваши колеги - и във връзка с променените, и във връзка с непроменените членове и алинеи на закона.
 
Идеята е да видите:
 какви трудности са имали други счетоводители като Вас
✓ и какви решения им дадоха нашите експерти, за да им осигурят сигурна практика без грешки
 
Така не само, че ще си спестите грешките и Вие, но и ще си спестите притесненията, до които водят неяснотите.

 
Вземете своя "ДДС наръчник 2021" още сега!

 
 
За членове на Клуб РС Издателство:
 
Не забравяйте, че според своя членска програма имате право на допълнителна отстъпка от цената на електронното ръководство:
- 10% - за програма Минумум
- 15% - за програма Стандарт
- 20% - за програма Максимум

Какво Ви очаква в съдържанието на ръководството:
 
Експертни решения на ситуации от практиката:
 
Дистанционни продажби:
❒ Регистрация по чл. 156 от ЗДДС при продажби към физически лица през Etsy
❒ Регистрация по ЗДДС при продажба на ръчни стоки към ФЛ от ЕС и трети страни
❒ Деклариране на доставки в система OSS при онлайн продажби на стоки със склад в Румъния
❒ Деклариране и облагане на продажба на стоки от турска фирма, регистрирана по IOSS в България
❒ Регистрация в IOSS при продажба на стоки чрез електронен интерфейс извън ЕС към ФЛ в ЕС
❒ Задължения за подаване на ДДС декларация за доставка на стоки до ФЛ в България и до други държави-членки на ЕС, вследствие на регистрация в OSS
❒ Регистрация на онлайн магазин при прием на плащания по банков път от куриера
❒ Регистриране в НАП на онлайн магазин, приемащ плащания само чрез пощенски паричен превод
❒ Отчитане на онлайн продажби при прилагане на алтернативния режим
❒ Регистрация по ЗДДС при предоставяне на курсове онлайн на ФЛ от ЕС и извън ЕС
❒ Третиране съгласно ЗДДС на предоставяне на лекции онлайн
❒ Издаване на фактура за остатък от плащане от ФЛ от ЕС 59
❒ Обявяване на електронен магазин, който ще е изцяло на английски език, в НАП
❒ Онлайн продажби в Белгия - начисляване на ДДС
❒ Отразяване на продажби през немски ДДС номер след регистрация по OSS
❒ Осчетоводяване на приходни фактури след регистрация по OSS
❒ Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
❒ Вътреобщностни дистанционни продажби на книги към ФЛ от ЕС
❒ Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки към ФЛ в Германия и други държави от ЕС 77
❒ Третиране на продажби, извършвани от Сърбия, към клиенти от и извън ЕС
❒ Издаване на еднократна фактура при дропшипинг с изпращане на стоките от Китай
❒ Деклариране у нас на продажби през френски ДДС-номер на българска фирма
❒ Задължения при продажби в Полша през полски ДДС номер
❒ Регистрация по ЗДДС в Италия при складиране на стоки, закупени от Китай, в Италия
❒ Облагане на продажби през чуждестранна онлайн платформа
❒ Следене на обороти за регистрация по ДДС при продажба на дрехи през чуждестранен електронен магазин
❒ Документиране на продажби през чуждестранен електронен магазин
❒ Начисляване на ДДС при дропшипинг продажби в САЩ
❒ Прехвърляне на средства от швейцарска в българска банкова сметка при продажба на дрехи през чуждестранен електронен магазин
❒ Неиздаване на касови бележки при прием на плащания през Stripe и PayPal
 
Фактури и известия:
❒ Отчитане на фактура за гориво от Северна Македония с 18 на сто ДДС
❒ Фактуриране на консултантски услуги към фирми и лица от трети страни
❒ Издаване на фактури при изплащане на месечни суми по покупко-продажба на стара сграда
❒ Фактуриране на доставка в Германия на закупена от Абу Даби стока
❒ Правилно отчитане на сгрешени фактури във връзка с отделяне на дружество
❒ Фактури с предходно МОЛ след смяна на директор
❒ Неиздадена фактура за платени обучителни курсове
❒ Деклариране на фактури за периода от октомври 2020 г. до май 2021 г.
❒ Отразяване на фактури за продажби през немски ДДС номер
❒ Отразяване на фактура към холандски лекар, нерегистриран по ДДС и непредоставил ДДС номер
❒ Връщане на суми на клиенти при удържане на средства за покриване на банкова такса
❒ Данъчна ставка за фактури към подизпълнител, извършил услуга във Франция
 
Начисляване на ДДС и протокол по чл. 117:
❒ Начисляване на ДДС във фактура за продажба на употребяван автомобил към ФЛ от Италия
❒ Начисляване на ДДС във фактури за ремонт на сгради в Белгия
❒ Закупуване на офис за склад и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС
❒ Начисляване на ДДС по фактура за обучение във връзка със спонсорство
❒ ДДС ставка за доплащане до минимална стойност при доставка на храна
❒ Начисляване на ДДС по фактури за препродажба на закупени през Амазон стоки
❒ Самоначисляване на ДДС при получаване на услуга от чешко ФЛ
❒ Издаване на протокол по чл. 117 при покупка на актив от Германия
❒ Начисляване на ДДС във фактура към италианско ФЛ за наем на автомобил
❒ Начисляване на ДДС при предоставяне на рекламни услуги към клиент английско дружество
❒ Начисляване на ДДС при продажба на автомобил втора употреба
❒ Начисляване на ДДС при документиране на покупка на ДМА от Германия
❒ Протокол по чл. 117 за месечна такса за достъп до GPS система от северномакедонски доставчик
❒ Самоначисляване на ДДС при транспортна услуга от Германия до България
❒ Издаване на протокол по чл. 117 при получена услуга от щатско физическо лице
❒ Приложимост на чл. 136, ал. 2 от ЗДДС при ишлеме на алуминиев отпадък
❒ Неначисляване на ДДС при продажба на амортизиран трактор
❒ Начисляване на ДДС във фактура за продажба на автомобил към ФЛ от Финландия
❒ Съставяне на протокол по чл. 117 за транспорт на стока от Англия
❒ Начисляване на ДДС във фактура към регистрирана в Швейцария фирма
❒ Начисляване на ДДС при префактуриране на материали, които ще се предоставят за шиене на ишлеме
❒ Начисляване на ДДС при издаване на фактури за заплащане при предоставяне на посредническа услуга
 
ВОД и ВОП, внос и износ:
❒ Доставка на стоки, закупени от фирма от ЕС, но транспортирани от Австралия до България
❒ Документи за доказване на ВОД при продажба на товарен автомобил на словашка фирма
❒ Отразяване като ВОП на доставка от Полша на китайски материали
❒ Внос на автомобили втора употреба от Германия за продажба у нас
❒ Отразяване на внос от Швейцария
❒ Продажба на автомобил, внос от ЕС, към ФЛ
❒ Доставка от Белгия без митническа декларация на стоки, закупени от Китай
❒ Третиране на доставка на стоки от ЕС, директно изпратени на фирма от Хонконг
 
Регистрация по ЗДДС:
❒ Регистрация по ЗДДС за СОЛ на свободна професия
❒ Регистрация по ДДС за дружество, което продава картофи
❒ Регистрация по ДДС при спиране на дейност в едно дружество и започване на дейност в друго
❒ Регистрация по ДДС при предоставяне на услуги към ФЛ от ЕС и извън ЕС
❒ Регистрация по ЗДДС преди предоставяне на услуги по подбор на персонал за полска фирма
❒ Регистрация по ЗДДС за дружество, което има само 2 доставки - облагаема и освободена
❒ Отваряне на фирма в България от италиански гражданин
 
Данъчен кредит:
❒ Закупуване на автомобил на лизинг от строителна фирма
❒ Приспадане на данъчен кредит за фактури, издадени преди регистрация по ЗДДС
❒ Ползване на данъчен кредит за предмети, закупени с цел подаряване
❒ Корекция на ползван данъчен кредит при продажба на недвижим имот
❒ Право на данъчен кредит за закупена апаратура за медицинска услуга
❒ Ползване на данъчен кредит по платена фактура към гръцки доставчик
❒ Данъчен кредит за разходи във връзка със събитие за първа копка на жилищен комплекс
❒ Право на данъчен кредит при внос на автомобили от Италия
❒ Третиране на отдаване на апартаменти под наем на ФЛ като освободена доставка
 
Третиране и документиране по ЗДДС:
❒ Безвъзмездно предоставяне на услуги - нарушение на ЗДДС
❒ Третиране по ЗДДС на услуга по транспорт на стоки извън ЕС
❒ Подаване на справка-декларация по ЗДДС след преобразуване на дружество
❒ Пазарна стойност на сделка по прехвърляне право на строеж
❒ Отчитане на приход от продажба на вторични суровини в Белгия
❒ Третиране на сделка по закупуване на нестандартен софтуер от Швейцария с цел препродажба към българска фирма
❒ Отразяване в дневник покупки на фактура с 9 на сто и 20 на сто ДДС
 
Освен това в книгата са включени експертните анализи:
❒ Правила за регистрация за прилагане на специални режими обслужване на едно гише (OSS) и деклариране на ДДС чрез Интернет портал за OSS
❒ Доставка на услуги, обхванати от системата OSS


Вижте решението на експерт Ели Марова на казус за отразяване на фактури за продажби през немски ДДС номер:
Вижте цели страници от книгата тук:


Експертите, чиито съвети и решения Ви очакват в наръчника:


Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г. и е съавтор на редица книги на издателството. Експерт по ЗДДС и данъчно облагане и такси с дългогодишен опит. Управител на счетоводна фирма.

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 7 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.
 
Съавтор на редица електронни книги за РС Издателство и Бизнес Консултации - "Практически помощник на самоосигуряващото се лице", "Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС", "Промени в ДДС+Данъчно облагане и такси" и мн.др.
Мина Янкова Данъчен експерт в МФ, автор на редица разработки по темата ДДС, включително във връзка с дистанционни продажби и промените в ЗДДС в сила от 01.07.2021 г., поместени в печатни списания към абонаментната услуга "Съветник: Данъци и такси на моята фирма" на РС Издателство.

Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".

Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".

Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.
Алиция Профирова Магистър по счетоводство във ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС. Дипломиран експерт счетоводител от 1992 година. С дългогодишен стаж и опит в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

Николай Такиев
Магистър по „Счетоводство и бизнес анализ“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Пред периода 2017-2019 г. работи като счетоводител в компания, която е специализирана в счетоводното обслужване на управляващи дружества, договорни фондове и инвестиционни посредници.

От началото на 2020 г. стартира дейност като счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, извършващи дейност в различни сектори на икономиката.

През 2020 г. става част от екипа на счетоводната академия към учебен център „НЕТ ИТ“ като преподавател по оперативно счетоводство, където води редица семинари, свързани с данъчното законодателство в България.

Трендафил Василев
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2001 година.
 
От 1996 година трупа значителен професионален опит, работейки в сферата на бизнес услугите по следните направления:
- независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
- съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
- изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
- обработка на възнагражденията на персонала;
- консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
- консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!


Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 


 


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако жалаете фактура за фирма, моля, въведете необходимите данни в стъпка 2 от формата за заявка!


 

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg
 

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ